Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 525/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sopocie z 2021-06-15

Sygnatura akt I C 525/20

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2021 roku

S ąd Rejonowy w S., I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Potyraj

Protokolant: Katarzyna Dąbrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2021 roku w S.

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o zwolnienie spod egzekucji

I.  oddala powództwo;

II.  obciąża powódkę kosztami procesu, uznając je za uiszczone.

Sygnatura akt I C 525/20

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2020 r. do Sądu Rejonowego w Sopocie wpłynął pozew E. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G., w którym powódka wniosła o:

a)  zwolnienie spod egzekucji zajętej ½ niewydzielonej części nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Sopocie prowadzi księgę wieczystą o nr (...), zajętej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) w sprawach Km 1128/20, Km 1129/20, Km 1130/20, Km 1131/20, Km 1132/20, Km 1133/20, Km 1134/20, Km 1135/20, Km 1136/20, Km 1137/20, Km 1139/20, Km 1140/20, Km 1142/20, Km 1143/20,

b)  zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,

c)  zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie ww. postępowań egzekucyjnych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

W uzasadnieniu wskazano, iż powódka jest właścicielem ½ niewydzielonej części nieruchomości położonej w S. przy ul. (...). Do dnia 17 marca 2016 r. powódka była współwłaścicielem wskazanej wyżej nieruchomości na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, pozostając w tym dniu w związku małżeńskim z J. K. (1). Powódka wraz z ówczesnym mężem J. K. (1) zaciągnęli w (...) Banku w W. kredyt mający służyć do działalności gospodarczej prowadzonej przez męża. Termin wymagalności tego kredytu wraz z należnościami ubocznymi ustalony został na dzień 22 listopada 2022 r. W celu zabezpieczenia spłaty, na podstawie oświadczenia banku z dnia 23 listopada 2007 r., przedmiotowa nieruchomość została obciążona hipoteką umowną na kwotę 750.000 zł. W dniu 17 marca 2016 r. powódka zawarła z J. K. (1) umowę o podział majątku wspólnego, na mocy której ww. nieruchomość stała się własnością powódki. Powódka w dniu 27 lipca 2016 r. darowała swojej córce ½ niewydzieloną część ww. nieruchomości. J. K. (1) w dniu 5 sierpnia 2016 r. wymeldował i wyprowadził się z lokalu. Wyrokiem z dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Sopocie w sprawie I C 262/17 uznał za bezskuteczną w stosunku do (...) Sp. z o.o. zarówno umowę o podział majątku z dnia 17 marca 2016 r. jak i umowę darowizny z dnia 27 lipca 2016 r. Pozwany wszczął egzekucję z ½ niewydzielonej części ww. nieruchomości. Powódka wskazała, iż praktyką pozwanego stało się dzielenie wierzytelności, zarówno co do ich źródeł, jak i kwot, co w ocenie powódki podyktowane jest jedynie chęcią zwiększenia ogólnej kwoty roszczeń o koszty poszczególnych postępowań. I tak roszczenie pozwanego wobec J. K. (1), mające zostać wyegzekwowane z majątku objętego bezskuteczną czynnością prawną, a określone co do poszczególnych tytułów i kwot wyrokiem Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 28 lutego 2018 r., wynosi łącznie nie mniej niż 137.418,21 zł. Tymczasem pozwany złożył w sumie 15 wniosków o wszczęcie egzekucji, których podstawę stanowią tytuły wykonawcze wymienione w sentencji ww. wyroku. W ocenie powódki, to celowe działanie pozwanego, które prawnie nie jest zabronione, ma na celu nie tylko zwiększenie kosztów ponoszonych z prowadzonych egzekucji, ale przede wszystkim pomniejszenie egzekwowanej kwoty mające umożliwić egzekucję w zbiegu z egzekucją należności zabezpieczonych hipotecznie. Dla oceny skutków egzekucji prowadzonej przez pozwanego przeciwko J. K. (1) z ½ niewydzielonej części opisanej nieruchomości należy przyjąć całość kwoty roszczenia służącego pozwanemu z przywołanego tytułu, w przeciwnym bowiem razie, następcze rozszerzenie wniosków egzekucyjnych o pozostałe kwoty roszczeń, całkowicie zmienią realia egzekucji, doprowadzając w efekcie do objęcia egzekucją także majątku stanowiącego własność powódki. Z tego względu działania pozwanego w przedstawionym zakresie winny zostać poddane ocenie normy prawnej zawartej w przepisie art. 5 k.c.

(pozew – k. 4-12)

Postanowieniem z dnia 01 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Sopocie oddalił wniosek powódki o zabezpieczenie roszczenia.

(postanowienie – k. 42)

Na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2021 r. pełnomocnik powódki oświadczył, iż podstawę prawną roszczenia stanowi art. 841 k.p.c. i że wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału ½ niewydzielonej część nieruchomości narusza prawa powódki.

(vide: o świadczenie – k. 81)

W toku dalszego postępowania powódka podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie.

(vide: o świadczenia – k. 63 – 66, 92-93, pismo z dnia 24.04.2021 r. – k. 84-87v)

Pozwany (...) Sp. z o.o. w G. – wzywany na rozprawy wyznaczone przez Sąd Rejonowy w Sopocie na 20 kwietnia 2021 r., 01 czerwca 2021 r. oraz 15 czerwca 2021 r., nie stawił się na nie, a korespondencja kierowana do niego na adres wskazany w pozwie, który odpowiada adresowi pozwanej spółki ujawnionemu w KRS, wróciła do tut. Sądu z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”. Pozwany nie złożył także odpowiedzi na pozew ani jakiegokolwiek innego pisma zawierającego jego stanowisko w przedmiocie żądania pozwu.

(wezwania na rozpraw ę – k. 56-57, 82-83, protokoły rozpraw – 81-81v, 96-96v)

S ąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17 marca 2016 r. E. K. i J. K. (1) zawarli w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską i umowę o podział majątku wspólnego.

W treści umowy małżonkowie zgodnie oświadczyli, że są właścicielami na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej lokalu przy ul. (...) w S. oraz dokonali podziału majątku wspólnego bez spłat i dopłat w ten sposób, że E. K. nabyła własność nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w S. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer (...) wraz z udziałem 17/100 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt obejmujący działkę nr (...) obszaru 300m2 oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętych księgą wieczystą nr (...)

W umowie strony wskazały, iż nie mają wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste, z majątku osobistego na majątek wspólny i majątków osobistych na majątki osobiste.

(okoliczno ść bezsporna)

Umową darowizny z dnia 27 lipca 2016 r. zawartą z E. K. P. K. nabyła udział we własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w S. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer (...) wraz z udziałem 17/100 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt obejmujący działkę nr (...) obszaru 300m2 oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętych księgą wieczystą nr (...) wynoszący ½. P. K. jest córką J. K. (1).

(okoliczno ść bezsporna)

Prawomocnym wyrokiem z dnia 28 lutego 2018 r. sygn. akt I C 262/17 Sąd Rejonowy w Sopocie:

1.  uznał za bezskuteczną w stosunku do (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. umowę o podział majątku wspólnego zawartą pomiędzy pozwaną E. K. a jej małżonkiem J. K. (1) w dniu 17 marca 2016 roku przed notariuszem M. K. w G. repertorium A nr 837/2016, obejmującą nieruchomość - lokal mieszkalny nr (...) położony w S. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer (...) wraz z udziałem 17/100 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt obejmujący działkę nr (...) obszaru 300m2 oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętych księgą wieczystą nr (...) - w celu zaspokojenia wierzytelności objętych następującymi tytułami wykonawczymi:

a)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22 stycznia 2016 r., VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GC 2516/15 zasądzający kwotę 30.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia zapłaty, kosztami postępowania w wysokości 5.187,42 zł, kosztami postępowania apelacyjnego w kwocie 3.356 zł oraz kosztami egzekucji w kwocie 2.400 zł;

b)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt XII Ga 404/16 zasądzający koszty postępowania w kwocie 3 356 zł;

c)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 1 lipca 2016 r., IV Wydział Pracy, sygn. akt IV P 117/15 zasądzający kwotę 8.286,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 3.855,40 zł;

d)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. akt VIII Pa 52/16 zasądzający koszty postępowania w kwocie 1.473,36 zł;

e)  prawomocny wyrok z dnia 26 września 2016 r., IV Wydział Pracy, sygn. akt IV P 259/15 zasądzający kwotę 6.958,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 13 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 6.056,27 zł;

f)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2017 r., VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VII Pa 4/17 zasądzający koszty postępowania w wysokości 1.023,36 zł;

g)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25 października 2016 r., IV Wydział Pracy, sygn. IV P 171/15 zasądzający kwotę 5.660 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 2833,96 zł;

h)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 r., VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VII Pa 14/17 zasądzający kwotę 1.248,36 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

i)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni IV Wydziału Pracy z dnia 2 listopada 2016 r. sygn. akt IV P 515/15 zasądzający kwotę 7.343,24 zł wraz z odsetkami za opóźnienie za okres od 3 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 3.690,84 zł;

j)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r., sygn. akt VII Pa 15/17 zasądzający kwotę 1.248,36 zł tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym;

k)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 4 listopada 2016 r., VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GC 2212/15 zasądzający kwotę 15.000 zł wraz z odsetkami ustawowym za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 5.072,63 zł;

l)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2017 r., XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt XII Ga 57/17, zasądzający koszty postępowania apelacyjnego;

m)  koszty postępowań w tym koszty zastępstwa procesowego w aktualnie toczących się postępowaniach egzekucyjnych na podstawie ww. tytułów wykonawczych przyznane przez organ egzekucyjny

n)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 lipca 2017 r., VI GC 1703/16

o)  uznał za bezskuteczną w stosunku do (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. umowę darowizny zawartą pomiędzy pozwaną E. K. a pozwaną P. K. w dniu 27 lipca 2016 roku przed notariuszem M. K. w G. repertorium A nr 2412/2016, obejmującą 1/2 część we współwłasności nieruchomości - lokal mieszkalny nr (...) położony w S. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer (...) wraz z udziałem 17/100 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt obejmujący działkę nr (...) obszaru 300m2 oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętych księgą wieczystą nr (...) - w celu zaspokojenia wierzytelności objętych następującymi tytułami wykonawczymi:

p)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22 stycznia 2016 r., VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GC 2516/15 zasądzający kwotę 30.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia zapłaty, kosztami postępowania w wysokości 5.187,42 zł, kosztami postępowania apelacyjnego w kwocie 3.356 zł oraz kosztami egzekucji w kwocie 2.400 zł;

q)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt XII Ga 404/16 zasądzający koszty postępowania w kwocie 3 356 zł;

2.  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 1 lipca 2016 r., IV Wydział Pracy, sygn. akt IV P 117/15 zasądzający kwotę 8.286,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 3.855,40 zł;

a)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. akt VIII Pa 52/16 zasądzający koszty postępowania w kwocie 1.473,36 zł;

b)  prawomocny wyrok z dnia 26 września 2016 r., IV Wydział Pracy, sygn. akt IV P 259/15 zasądzający kwotę 6.958,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 13 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 6.056,27 zł;

c)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2017 r., VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VII Pa 4/17 zasądzający koszty postępowania w wysokości 1.023,36 zł;

d)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25 października 2016 r., IV Wydział Pracy, sygn. IV P 171/15 zasądzający kwotę 5.660 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 2833,96 zł;

e)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 r., VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VII Pa 14/17 zasądzający kwotę 1.248,36 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

f)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni IV Wydziału Pracy z dnia 2 listopada 2016 r. sygn. akt IV P 515/15 zasądzający kwotę 7.343,24 zł wraz z odsetkami za opóźnienie za okres od 3 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 3.690,84 zł;

g)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r., sygn. akt VII Pa 15/17 zasądzający kwotę 1.248,36 zł tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym;

h)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 4 listopada 2016 r., VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GC 2212/15 zasądzający kwotę 15.000 zł wraz z odsetkami ustawowym za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 5.072,63 zł;

i)  prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2017 r., XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt XII Ga 57/17, zasądzający koszty postępowania apelacyjnego;

j)  koszty postępowań w tym koszty zastępstwa procesowego w aktualnie toczących się postępowaniach egzekucyjnych na podstawie ww. tytułów wykonawczych przyznane przez organ egzekucyjny

k)  prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 lipca 2017 r., VI GC 1703/16

(okoliczno ść bezsporna)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 2 listopada 2016 r., IV P Pm 515/15 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 r. VII Pa 15/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1128/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1128/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1128/20, zpo -10v akt Km 1128/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 26 września 2016 r., IV P Pm 259/15 oraz wyroku Sądu Okręgowego z dnia 09 lutego 2017 r. VII Pa 4/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1129/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1129/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1129/20, zpo -10v akt Km 1129/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego z dnia 05 kwietnia 2017 r. XII Ga 57/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1130/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1130/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1130/20, zpo -10v akt Km 1130/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 4 listopada 2016 r., VI GC 2212/15, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1131/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1131/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1131/20, zpo -10v akt Km 1131/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 5 lipca 2017 r., VI GC 1703/16, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1132/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1132/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1132/20, zpo -10v akt Km 1132/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22 stycznia 2016 r., VI GC 2516/15, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1133/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1133/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1133/20, zpo -10v akt Km 1133/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego z dnia 2 sierpnia 2016 r. XII Ga 404/16, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1134/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1134/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1134/20, zpo -10v akt Km 1134/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 1 lipca 2016 r., IV P 117/15 oraz wyroku Sądu Okręgowego z dnia 4 listopada 2016 r. VIII Pa 52/16, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1135/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1135/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1135/20, zpo -10v akt Km 1135/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25 października 2016 r., IV P Pm 171/15 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 r. VII Pa 14/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1136/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1136/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1136/20, zpo -10v akt Km 1136/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku K. P. z dnia 10 czerwca 2017 roku w sprawie KM 659/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1137/20.

W dniu 10 listopada 2020 r. E. K. otrzymała wezwanie do zapłaty należności skierowane przez Komornika sądowego A. T..

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1137/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1137/20, zpo -12v akt Km 1137/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku K. P. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie KM 1309/16 złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1139/20.

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1139/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1139/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku K. P. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie KM 1269/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1140/20.

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1140/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1140/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku K. P. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie KM 2531/16, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1142/20.

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1142/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1142/20)

W dniu 15 października 2020 r. wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G., przedkładając tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku K. P. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie KM 328/17, złożył do Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości będącej własnością dłużnika J. K. – ½ udziału w nieruchomości lokalowej, położonej w S. przy ul. (...) w celu wyegzekwowania kosztów określonych powołanym tytułem wykonawczym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a także kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km 1143/20.

(dow ód: wniosek – k. 2-2v akt Km 1143/20, tytuł egzekucyjny – k. 3 akt Km 1143/20)

S ąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych do akt przedmiotowej sprawy przez strony, a także w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika sądowego A. T. - Km 1128/20, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i aktach Sądu Rejonowego w Sopocie o sygn. I C 262/17. Dowody w postaci dokumentów urzędowych na podstawie art. 244 § 1 k.p.c. korzystały z domniemania prawdziwości i autentyczności. W toku procesu ich wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną wywiedzionego przez powódkę roszczenia stanowił art. 841 k.p.c. Zgodnie z przywołanym przepisem, osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba, że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą, gdy powód dowiedział się o naruszeniu jego prawa.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji stanowi środek merytorycznej obrony osoby trzeciej, której prawa zostały przez egzekucję naruszone. Powództwo ekscydencyjne, w przeciwieństwie do powództwa opozycyjnego, nie jest ukierunkowane na zwalczanie tytułu wykonawczego, ale zmierza do przeciwstawienia się prowadzeniu egzekucji z określonego przedmiotu.

Powództwo może być wytoczone najwcześniej po wszczęciu egzekucji, lecz nie później niż na miesiąc od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej). W literaturze wyrażany jest pogląd, że miesięczny termin do wytoczenia powództwa o zwolnienie spod egzekucji ma charakter materialnoprawna i dlatego nie podlega przywróceniu.

O dokonanym przez Komornika sądowego przy Sadzie Rejonowym w Sopocie A. T. zajęciu ½ niewydzielonej części nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), powódka dowiedziała się w dniu 10 listopada 2020 r. po otrzymaniu wezwań do zapłaty należności ustalonych w postępowaniach Km 1128/20, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), zaś pozew został złożony w siedzibie tut. Sądu w dniu 25 listopada 2020 r. Uznać zatem należy, iż termin do jego wniesienia został zachowany.

Podstawa do wytoczenia powództwa o zwolnienie z zajętego przedmiotu spod egzekucji zachodzi wówczas, gdy w toku zajęcia zostały naruszone prawa osoby trzeciej (np. dana rzecz jest własnością tej osoby), przy czym, co podkreśla się w piśmiennictwie, chodzi o naruszenie tego rodzaju, że doszło do zajęcia takiego składnika majątkowego, z którego wierzyciel nie ma prawa zaspokoić swojej wierzytelności.

W niniejszej sprawie powódka E. K. żądała zwolnienia spod egzekucji udziału w wysokości ½ niewydzielonej części nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Sopocie prowadzi księgę wieczystą o nr (...), zajętej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) w sprawach Km 1128/20, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) na rzecz pozwanego – wierzyciela (...) Sp. z o.o. w G..

Bezspornym w sprawie było, że w wyniku postępowania sądowego w sprawie I C 262/17 Sąd Rejonowy w Sopocie, prawomocnym wyrokiem z dnia 28 lutego 2018 r. uznał za bezskuteczną w stosunku do (...) Sp. z o.o. w G.:

l)  umowę o podział majątku wspólnego zawartą pomiędzy pozwaną E. K. a jej małżonkiem J. K. (1) w dniu 17 marca 2016 roku przed notariuszem M. K. w G. repertorium A nr 837/2016, obejmującą nieruchomość - lokal mieszkalny nr (...) położony w S. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer (...) wraz z udziałem 17/100 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt obejmujący działkę nr (...) obszaru 300m2 oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętych księgą wieczystą nr (...) - w celu zaspokojenia wierzytelności objętych konkretnymi tytułami wykonawczymi oraz

m)  umowę darowizny zawartą pomiędzy pozwaną E. K. a pozwaną P. K. w dniu 27 lipca 2016 roku przed notariuszem M. K. w G. repertorium A nr 2412/2016, obejmującą 1/2 część we współwłasności nieruchomości - lokal mieszkalny nr (...) położony w S. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer (...) wraz z udziałem 17/100 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt obejmujący działkę nr (...) obszaru 300m2 oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętych księgą wieczystą nr (...) - w celu zaspokojenia wierzytelności objętych konkretnymi tytułami wykonawczymi.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, iż pozwany – wierzyciel (...) Sp. z o.o. w G. uzyskał uprawnienie do prowadzenia egzekucji z 1/2 niewydzielonej części tego prawa na skutek uznania za bezskuteczną w stosunku do pozwanej Spółki umowy o podział majątku wspólnego z dnia 17 marca 2016 r. pomiędzy dłużnikiem pozwanego – J. K. (1) a E. K. i umowy darowizny z dnia 27 lipca 2016 r. Sąd zważył, iż jak wynika z dokumentów zgromadzonych m.in. w aktach sprawy I C 262/17, nieruchomość położona w S. przy ul. (...) jest jedynym składnikiem majątku J. K. (1), z którego pozwany może skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania prawomocnie zasądzonych należności. Postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku K. P. z innych składników majątku J. K. (1) pozostają bezskuteczne. Wierzyciel skorzystał zatem z uzyskanego uprawnienia i zainicjował przed Komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. (1) postępowania egzekucyjne w sprawach Km 1128/20, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...).

Powódka wskazywała w niniejszej sprawie, że prowadzone postępowania egzekucyjne obejmą całą nieruchomość przy ul. (...) w S., a więc także niewydzieloną część stanowiącą własność powódki, która nie jest dłużnikiem pozwanej, co wykracza poza skutki przewidziane w art. 527 k.c. Powódka wskazała również na fakt rozbicia należności egzekwowanych przez pozwaną z w/w nieruchomości na kilkanaście postępowań w celu zwiększenia kosztów egzekucyjnych. Powyższe argumenty strony powodowej nie zasługują na uwzględnienie, bowiem nie odnoszą się one do przesłanek wskazanych w art. 841 k.c. Należy podkreślić, że żądanie pozwu de facto zmierzało do podważenia skutków prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie wydanego w sprawie I C 262/17. Skutki wyroku o uznanie za bezskuteczną czynności umownego podziału majątku między E. K. i J. K. (1) oraz umowy darowizny między E. K. i P. K. upoważniają pozwanego do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika J. K. (1) w celu wyegzekwowania wierzytelności w tym wyroku wymienionych tak jakby w/w bezskuteczne czynności nie miały miejsca. Zwolnienie udziału ½ niewydzielonej części nie nieruchomości od egzekucji uniemożliwiałoby realnie wykonanie w/w prawomocnego wyroku Sądu, co naruszałoby przepis art. 363 k.p.c.

Sąd nie doszukał się w postępowaniu wierzyciela okoliczności uzasadniających zastosowanie w niniejszej sprawie art. 5 k.c., na którym powódka w zasadzie oparła argumentację dotyczącą zasadności wniesionego przez nią powództwa. Fakt uciążliwości dla powódki postępowania egzekucyjnego, możliwego nabycia udziału ½ niewydzielonej części nieruchomości przez osobę obcą, która mogłaby wprowadzić się do lokalu, obniżenie wartości udziału powódki w tej nieruchomości, niewykorzystanie przez pozwaną wszystkich możliwości ustalenia majątku dłużnika J. K. (1) – to nie są okoliczności uzasadniające zwolnienie przedmiotu spod egzekucji. W żadnym razie nie odnoszą się one bowiem do przesłanek zawartych w art. 841 k.c. Zarzut powódki dotyczący zaniechania poszukiwania majątku dłużnika jest szczególnie chybiony w świetle art. 533 k.c. Jeśli powódce znane są inne składniki majątkowe dłużnika, to powinna je wierzycielowi wskazać w celu zwolnienia się z zadośćuczynienia roszczeniu pozwanego, wobec którego umowa o podział majątku stała się bezskuteczna.

W ocenie Sądu nie zasługiwało na uwzględnienie stanowisko strony powodowej odwołujące się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, w szczególności wyrok z dnia 25 maja 2017 r. sygn. akt II CKS 567/16, zgodnie z którym uprawnienie wierzyciela dochodzenia zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły pozostaje w każdym przypadku ograniczone do korzyści, jaką osoba trzecia uzyskała w wyniku zaskarżonej umowy o podział majątku, ponieważ tylko tej korzyści (w rozumieniu art. 527 § 1 k.c.) dotyczyć może egzekucja. Sąd zważył, iż powyższe orzeczenie zapadło w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, nie zaś w postępowaniu o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Strona powodowa argumentowała, iż w sprawie I C 262/17 Sąd Rejonowy w Sopocie badał, czy osoba trzecia (powódka E. K.) uzyskała korzyść majątkową, jednak nie orzekał o wysokości tej korzyści. Z takim argumentem nie sposób się zgodzić. Sąd wyrokując w sprawie I C 262/17 orzekał o możliwości egzekwowania przez wierzyciela określonych wierzytelności z majątku dłużnika obejmującego również te składniki majątkowe, które z niego wyszły na skutek czynności prawnych uznanych przez Sąd za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela. Argumenty dotyczące wartości korzyści uzyskanych przez powódkę na skutek czynności, które zostały uznane za bezskuteczne mogły być podnoszone w toku procesu o uznanie czynności za bezskuteczną w sprawie I C 262/17, a nie w niniejszym postępowaniu.

W konsekwencji Sąd uznał, że wykorzystanie przez pozwanego uprawnienia do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika stosownie do umocowania zawartego w treści prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie w sprawie I C 262/17 nie może być uznane za naruszenie praw powódki. Mając powyższe na uwadze Sąd ocenił twierdzenia powódki jako pozbawione podstaw faktycznych, zaś powództwo – jako bezzasadne. Dlatego na podstawie art. 841 § 1 k.p.c. Sąd oddalił powództwo w całości.

Sąd wydał w niniejszej sprawie wyrok zaoczny. Sąd wziął przy tym pod uwagę, że pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew (art. 339 § 1 k.p.c.), nie stawił się na rozprawie, nie żądał prowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność ani nie składał żadnych wyjaśnień (art. 340 k.p.c.).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Pozwany wygrał niniejszy proces w całości. W związku jednak z tym, że pozwany nie poniósł żadnych kosztów procesu w rozumieniu norm przepisanych, Sąd w punkcie II wyroku ustalił tylko, że koszty procesu ponosi strona powodowa i uznał je jednocześnie za uiszczone w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karol Konopka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sopocie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Anna Potyraj
Data wytworzenia informacji: